نور بر تاریکی چیره می گردد

یکسال دیگر هم گذشت . برگی دیگر بر پرونده سیاه حاکمان جنایتکار افزوده گردید. کارنامه ای با اعمالی چون اعدام، دستگیری، شکنجه ، تهدید، دروغگویی، بستن نشریات، سانسور اینترنت، کوچ دادن مردم از وطن، رانتخواری و صدها جنایت و کثافتکاری دیگر.
یکسال دیگر گذشت، جنبش آزادی خواهی مردم ایران گسترده تر، منسجم تر و مقاومتر در برابر دژخیمان خواهد ایستاد. نوروز یادآور پیروزی زندگی و راستی بر مرگ و تاریکی است.
نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز
گروه قفقازستان

نظرات