بازار کار گرجستان به چه نیروهایی نیاز دارد؟

متقاضی شغل

در سال 2015 یک نظرسنجی با حمایت وزارت کار گرجستان انجام شد که نشان می دهد، بازار کار این کشور به چه متخصصانی نیاز دارد.

این نظرسنجی از 6 هزار سازمان در 11 منطقه گرجستان انجام شده است و هدف از آن این بوده است که مشخص شود شرکتها و سازمانها به چه نیروهای متخصصی نیاز دارند. وزارت کار، سلامت و امور اجتماعی گرجستان بر پایه این نظرسنجی لیستی از حرفه های مورد نیاز در بازار کار کشور را منتشر کرده است.
در مواردی مشاهده است که افراد تصور کرده اند به صرف داشتن یکی از این تخصص ها می توانند پروانه اقامت در گرجستان بدست بیاورند. لذا یادآور می شوم که بر اساس قانون مهاجرت گرجستان، افراد متخصص برای درخواست اجازه اقامت نخست باید شغلی در این کشور پیدا کنند و قرارداد همکاری با یک شرکت یا سازمان در گرجستان داشته باشند.
این هم لیست مشاغل مورد نیاز در بازار کار گرجستان که نشریه اجندا منتشر کرده است:

 1. Export manager

 2. Sales manager

 3. Financier

 4. Accountant

 5. Food Technologist

 6. Automator

 7. Head of technical service

 8. Electrician

 9. Mechanic

 10. Chemist

 11. Pastry designer

 12. Brand manager

 13. Promotions agent

 14. Marketing manager

 15. Distributor

 16. Pharmacist

 17. Office manager

 18. Supplier manager

 19. Distribution driver

 20. Pre-seller

 21. Merchandiser

 22. Guide

 23. IT auditor

 24. Technician

 25. Materials specialist

 26. Builder

 27. Constructions/engineer

 28. Glass machinery specialist

 29. Geodesist

 30. High-ranking construction manager

 31. Administrator

 32. Cook

 33. Logistics manager

 34. Call centre operator

 35. Optical network specialist

 36. IT manager

 37. Project manager

 38. Risk analyst

 39. Warehouse supervisor

 40. Web designer

 41. Consultant

 42. Programmer

نظرات