بازسازی کلیسای سه گانه تفلیس از محل بودجه عمومی

بازدید مالی سمبا 

بدنبال آتش سوزی در سمبا اعلام گردید که هزینه بازسازی کلیسای سه گانه تفلیس از محل بودجه شهرداری و در صورت نیاز از محل بودجه عمومی کشور تامین خواهد شد.

به گزارش وبسایت وزارت دارایی گرجستان، بعد از ارزیابی میزان خسارات، هزینه کارهای بازسازی از محل بودجه شهری تامین خواهد شد و در صورت نیاز مبلغی از بودجه کشوری نیز تخصیص داده خواهد شد.
گیورگی کویریکاشویلی از نودار خادوری وزیر دارایی و داویت نورمانیا شهردار تفلیس خواسته بود که از محل آتش سوزی بازدید شود و بودجه لازم برای بازسازی تامین گردد.

نظرات