روسیه مسئول درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان است

درگیری ساکاشویلیمیخیل ساکاشویلی فرماندار اودسا و رئیس جمهور سابق گرجستان، درگیری نظامی بین دو کشور قفقاز را حاصل برنامه ریزی مسکو می داند.
ساکاشویلی در صفحه فیسبوک خود اظهار می دارد: قصد اصلی روسیه تصرف مناطقی از جمهوری آذربایجان است که خط انتقال انرژی از آنها می گذرد تا بدین وسیله اروپا ازمنابع گاز و نفت محروم شود.

نظرات