توزیع سیگار مارلبورو و پارلمان از سر گرفته می شود

بزودی توزیع سیگارهای برند فیلیپ موریس مانند مارلبورو، پارلمان Parliament ، ال ام L&M و چسترفیلد در بازار گرجستان از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش اینترپرس این خبر را توزیع کنندگان سیگار اطلاع داده اند.
در چند ماه اخیر توزیع سیگارهای مزبور در بازار گرجستان متوقف شده بود و برخی محافل علت آن را اختلاف کمپانی ها اعلام می کردند.

نظرات