اکثر مهاجران گرجستانی در سه کشور روسیه،یونان و ترکیه زندگی می کنند

سیبجومرکز آمار گرجستان بتازگی نتایج حاصل از سرشماری گرجستانی های مهاجر در سال 2014 را منتشر کرده است. برپایه این سرشماری سه کشور روسیه، یونان و ترکیه به ترتیب میزبان بیشترین مهاجران گرجستانی در جهان هستند.
در سرشماری مزبور تعداد 88 هزار و 500 مهاجر گرجستانی شمارش شده اند. 21.7 درصد آنها در روسیه، 15.9 درصد در یونان و 11.2 درصد در ترکیه زندگی می کنند.
بیشتر مهاجران گرجستانی در کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و جمهوری آذربایجان مرد هستند در حالی که اکثر مهاجران در ترکیه، ایتالیا، آلمان، آمریکا و اسپانیا را زنان تشکیل می دهند.

نظرات