در سال 2015 تعداد مهاجران جهان به 244 میلیون نفر رسید

مهاجرانوزیر خارجه بلژیک اعلام کرد که در سال 2015 تعداد مهاجران بین المللی در جهان به 244 میلیون نفر رسید.
به گزارش ریا نووستی، دیدیه ریندرز وزیر خارجه بلژیک در کنفرانس مهاجرت در بروکسل اعلام کرد که بر اساس آخرین داده ها جمعیت مهاجران بین المللی در سال 2015 به 244 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 2000 بمیزان 40 درصد افزایش نشان میدهد. یکسوم مهاجران در سنین 15 تا 34 سال هستند.
منظور از مهاجر بین المللی شخصی است که کشور خود را ترک می کند و این شامل کسانی که در داخل کشور خود به شهر یا روستایی دیگر مهاجرت می کنند، نمی شود.

نظرات