در یکسوم خانواده های ارمنستان پدر حضور ندارد

فقر ارمنستانچند هزار کودک ارمنستانی در حالی دوران رشد را می گذارند که پدری در خانواده حضور ندارد. یک جامعه شناس این را تهدیدی برای استحکام نهاد خانواده و پرورش نسلی شایسته تلقی می کند.
آهارون آدیبکیان جامعه شناسی ارمنی در یک کنفراس رسانه ای در ایروان اعلام کرد که در میان یک سوم خانواده های ارمنستانی، پدر به خارج از کشور رفته است. به گفته او پدر در تربیت رفتاری و روانی کودکان نقش بسیاری موثری دارد و وضعیت کنونی تهدیدی برای استحکام نهاد خانواده و پرورش نسلی شایسته تلقی می شود.
مهمترین عامل مهاجرت از ارمنستان بیکاری و نبود شغل در این کشور معرفی شده است.

نظرات