سیاهی لشکر نیاید بکار

قفقازستان - تینا خیداشلی وزیر دفاع گرجستان می گوید که کلید موفقیت در تعداد سربازان نیست بلکه بایستی ارتشی کوچک با نیروهای آزموده و قابل انعطاف مطابق با استانداردهای ناتو داشته باشیم.

وزیر دفاع گرجستان این مطلب را در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی دولتی بیان کرد. او همچنین با دیگر از اختیاری شدن خدمت سربازی دفاع کرد.
تینا خیداشلی از حامیان سرشناس اختیاری شدن خدمت سربازی در گرجستان است. چند هفته پیش او ابراز امیدواری کرد که در سال 2017 خدمت سربازی اجباری نباشد.

نظرات