همجنسگرایان کمترین آزادی را در کشورهای قفقاز دارند

بر اساس تازه ترین گزارش موسسه اروپایی ایلگا در کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه نسبت به سایر کشورهای اروپایی و همسایگان، دگرباشان جنسی از آزادی کمتری برخوردار هستند.
در جدول رتبه بندی موسسه اروپایی ایلگا 49 کشور از اروپا و همسایگان جای گرفته اند و چهارکشور نامبرده در پایین ترین جایگاه قرار دارند. در میان کشورهای قفقاز، گرجستان در جایگاه 30 قرار دارد.
در اینجا بدنیست به این نکته اشاره شود که جایگاه بالاتر گرجستان به هیچ وجه بدین معنا نیست که دگرباشان جنسی در این کشور تحمل می شوند. در گرجستان ازدواج همجنسگرایان قانونی نیست و پارلمان لایحه ای را در دست بررسی دارد که با تصویب آن غیرقابل ثبت بودن ازدواج همجنسگرایان در قانون اساسی کشور نیز وارد می شود.
ایلیای دوم رهبر روحانی کشور از مخالفان آزادی همجنسگرایان در کشور است.

نظرات