ساختمان مرکزی بانک جورجیا نمونه ای از معماری به سبک زبره کاری

زبره کاری تفلیسیکی از ساختمانهای بسیار جالب در تفلیس بنایی است که اکنون اداره مرکزی بانک جورجیا است اما زمان ساخت آن به سال 1975 بر می گردد.
معماری این ساختمان بسبک زبره کاری یا بروتالیست است. در دوران شوروی نیز این بنا ساختمانی اداری بود. تصاویر این بنای جالب در بسیاری از نشریات جهان از جمله در نیویورک تایمز نیر منتشر شده است.

زبره کاری تفلیس 1

نظرات