قرارداد با گازپروم و اظهار بی اطلاعی مقامات گرجستان

مشعل گازشرکت گازپروم اعلام کرده است که جهت فروش گاز با یک شرکت گرجی قرارداد بسته است. وزیر اقتصاد گرجستان می گوید از امضاء چنین قراردادی بی اطلاع است.
بتاریح 16 جون جاری شرکت گازپرم اعلام کرد در نشست اقتصادی سن پترزبورگ قراردادی بین این شرکت و شرکت گازکوپلاس به امضاء رسیده است که بموجب آن گازپروم از ماه جولای تا پایان سال میلادی 100 میلیون مترمکعب گاز گازکوپلاس را تامین خواهد کرد.
گازکوپلاس شرکتی است که در گرجستان به ثبت رسیده است و گاز مشترکان خانگی و دیگران را در شهر سناکی واقع در سامگرلو تامین می کند.
بدنبال انتشار خبر قرارداد فروش گاز، دیمیتری کومسیشویلی وزیر اقتصاد گرجستان به خبرنگاران گفت تا جاییکه من می دانم قراردادی امضاء نشده است و قرار هم نیست که امضاء شود. با اینحال او افزود که روابط تجارتی هم وجود دارد که ما در آن دخالتی نداریم. به گفته وزیر اقتصاد، میزان گازی که از سوی سوکار تامین می شود برای گرجستان کفایت می کند.

نظرات