روز پدر در گرجستان

HappyFathersDayامروز در گرجستان برای نخستین بار روز پدر جشن گرفته شد.
روز پدر به پیشنهاد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA تعیین گردیده است. دفتر این سازمان در گرجستان اعلام کرده است که نامگذاری این روز به جهت توجه بیشتر جامعه به نقش پدر در خانواده و پرورش کودکان صورت گرفته است.

نظرات