الکساندر ججلاوا وزیر آموزش و علوم گرجستان

تغییر وزیر علومتامار سانیکیدزه وزیر پیشین آموزش و علوم از کار برکنار شد. گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان الکساندر ججلاوا را برای این سمت معرفی کرد.
سانیکیدزه از جولای سال 2013 وزیر آموزش گرجستان بود. او در دوران صدارت گیورگی مارگولاشویلی بر وزرات علوم در سمت معاون او خدمت می کرد و سپس جانشین وی گردید.
الکساندر ججلاوا پیش از معرفی بعنوان وزیر آموزش، ریاست آکادمی مدیریت گرجستان را بعهده داشت.
امروز نخست وزیر گرجستان اعلام کرد که همچنان با تامار سانیکیدزه همکاری خواهد کرد و او در رویای گرجستان خواهد بود.

نظرات