اتوبوسهای مان در تفلیس

اتوبوس مانپاییز سال جاری اتوبوسهای مان مسافران را در داخل شهر تفلیس جابجا خواهند کرد.
گزارش شده است که شرکت آلمانی مان MAN برنده مناقصه جهت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در شهر تفلیس گردیده است بنابراین اتوبوسهای این شرکت از پاییز سال جاری مسافران پایتخت گرجستان را جابجا خواهند کرد.
اتوبوسهای جدید که سی ان جی مصرف می کنند، آلودگی زیست محیطی کمتری ایجاد می کنند و از امکانات لازم برای استفاده مسافران ویلچر سوار یا سایر گروههای دارای توانایی های خاص برخوردار هستند.
بخش اعظم منابع مالی لازم برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در شهر تفلیس از سوی بانک نوسازی و توسعه اروپا تامین می شود. گرجستان به نسبت جمعیت و با توجه به رشد اقتصادی پایین در سالهای اخیر بدهی خارجی سنگینی دارد و بانک نوسازی و توسعه اروپا از بستانکاران عمده این کشور محسوب می شود.

نظرات