مخالفان در ارمنستان ساختمان پلیس را تسخیر کردند

ghafghazestan logoدر ارمنستان یک گروه مسلح مخالف دولت به ساختمان پلیس حمله کرده و آنجا را اشغال کرده‌اند و ماموران را به گروگان گرفته اند.
گزارش شده که اشغال کنندگان ساختمان پلیس خواهان آزادی یک فعال مخالف دولت از زندان هستند. سازمان امنیت ارمنستان از مهاجمان خواسته است که بدون مقاومت تسلیم شوند وگرنه طراحان و عاملان این حمله در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود.

نظرات