مرگ هزاران ماهی در رودخانه هرازدان

ماهی هرازدان1گزارش شده است که هزاران ماهی در رودخانه هرازدان مرده اند و لاشه برخی از آنها در کنار رودخانه خوراک پرندگان شده است.
فعالان ریست بوم مرگ ماهی ها در رودخانه هرازدان را تائید می کنند و عکسهایی نیز از لاشه ماهی ها در شبکه های مجازی منتشر شده است اما مقامات رسمی و بویژه وزارت حفاظت از محیط زیست ارمنستان تاکنون در مورد علت مرگ این ماهی ها هیچ گزارش تحقیقی منتشر نکرده اند.

ماهی هرازدان 2

نظرات