فرماندار آجارستان در کنار کارگران ساختمانی

فرماندار آجارا مرمت1تصاویری از زوراب پاتارادزه فرماندار جدید آجارا در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد او بر کار بازسازی و مرمت در شهر نظارت دارد.
فصل گردشگری آغاز شده است اما هنوز نقاطی از شهر نیاز به مرمت و بازسازی دارد گویا سیل اخیر نیز در ایجاد خرابی ها نقش داشته است.

فرماندار آجارا مرمت2

نظرات