دستگیری بسکتبالیست ملی گرجستان

بکا تسیوتسیوادزهگزارش شده است که بکا تسیوتسیوادزه از اعضای تیم ملی بسکتبال گرجستان به اتهام حمل و نگهداری حشیش دستگیر شده است.
خبرگزاری اینترپرس گزارش داده است که بسکتبالیست گرجی هنگامی که با پرواز از چین به گرجستان وارد میشد در فرودگاه بین المللی تفلیس دستگیر گردید.
وزارت کشور گرجستان هنوز این خبر را تائید نکرده است.

نظرات