مرزهای گرجستان با ترکیه باز هستند

مرز سارپیوزارت کشور گرجستان اعلام کرد که مانعی برای مسافرت شهروندان به ترکیه از طریق مرزهای زمینی و دریایی وجود ندارد.
اطلاعیه وزارت کشور گرجستان ساعاتی پیش صادر گردید.
پیشتر و در پی کودتای نافرجام در ترکیه، ماموران مرزی مانع از مسافرت شهروندان گرجستان به ترکیه می شدند.

نظرات