وضع زندگی مردم گرجستان نسبت به چهار سال پیش

پل خشک 4در نظرسنجی اخیر موسسه دموکراتیک ملی، اکثر پرسش شوندگان گفتند که شرایط زندگی آنها نسبت به پیش از اکتبر 2012 تغییری نکرده است.
در حالی که 17 درصد پاسخ دهندگان گفتند وضع زندگی آنها نسبت به پیش از اکتبر 2012 بهتر شده است، 51 درصد گفتند که شرایط تغییری نکرده است و 32 درصد اظهار داشتند که وضعشان بدتر شده است. یک درصد هم به این پرسش پاسخی ندادند.

نظرات