محدودیت در عبور و مرور از مرزهای گرجستان با ترکیه

مرز سارپیگزارش شده است که ماموران در مرزهای سارپی و واله مانع از خروج شهروندان گرجستان به سمت ترکیه می شوند.
پرواز امروز صبح از استانبول به باتومی که بایستی ساعت 9:20 می نشست انجام نشد و بدنبال آن پرواز ساعت 10:35 صبح از باتومی به استانبول صورت نگرفت.
دولت گرجستان ضمن حمایت از دولت اردوغان به شهروندان این کشور توصیه کرده است که از سفر به ترکیه خودداری کنند.

نظرات