درخواست آزادی متهمان به پولشویی

ناصر سراجگزارش شده است که قاضی سراج در سفر به ارمنستان از مقامات این کشور درخواست کرده است که چند ایرانی متهم به پولشویی را آزاد کنند.
متهمان مقادیر کلانی ارزهای خارجی را با چمدان بین کشورهای ایران و ارمنستان جابجا می کردند و برخی از آنها با سپردن وثیقه های سنگین در این کشور زندگی می کنند اما تا زمان صدور رای دادگاه اجازه خروج از ارمنستان را ندارند.

نظرات