ارمنی ها ژن کارآفرینی دارند

Piotr Switalskiرئیس هیئت اروپایی در ارمنستان می گوید ارمنی ها در تجارت و کارآفرینی معروف هستند، این در کد ژنتیکی ارمنی ها است.
پیوتر شویتالسکی رئیس لهستانی هیئت اروپایی در کنفرانس "چشم انداز، موانع و فرصتهای کسب و کار در ارمنستان" مطلب مزبور را بیان کرد.

[embed]https://youtu.be/F_mQv-W6tSw[/embed]

نظرات