روسیه واردات شراب را ممنوع می کند

الکساندر تکاچیفوزیر کشاورزی روسیه اعلام کرد که طی 5 تا 7 سال آینده درهای این کشور بروی واردات شراب بسته خواهد شد.
الکساندر تکاچیف Александр Ткачёв وزیر کشاورزی روسیه از اجرای برنامه ای خبر داد که موجب افزایش قیمت شراب در کشور می شود و کارفرینان را بجای واردات شراب بسوی تولید آن در روسیه هدایت می کند. به گفته او با اجرای این برنامه طی 5 تا 7 سال واردات شراب به فدراسیون بکلی ممنوع خواهد شد.
روسیه بزرگترین بازار شراب صادراتی گرجستان است و بسته شدن بازار این کشور زیان زیادی به اقتصاد گرجستان وارد خواهد کرد. میخیل ساکاشویلی در دوران ریاست جمهوری خود اعلام کرده بود: اگر روسیه بازار خود را بر روی شراب گرجستان باز کند، یک روز دیگر ممکن است باز شما را از این بازار بیرون کند. به گفته ساکاشویلی بازار روسیه بر پایه غارت، دزدی، ریاکاری و بی قانونی قرار دارد.

نظرات