جمعیت اوستیای جنوبی

تسخینوالیبر اساس سرشماری انجام شده توسط دولت خودخوانده اوستیای جنوبی، جمعیت این منطقه 53،532 نفر می باشد.
جمعیت اوستیای جنوبی شامل 26،707 مرد و 27،825 زن می باشد. اکثر این جمعیت یعنی 30،432 نفر در شهر تسخینوالی زندگی می کنند.
در اوستیای جنوبی 48،146 نفر از قوم اوستیایی یا ایرانی، 3،966 نفر گرجی و 610 نفر روس می باشند.
یادآوری می شود قوم اوستیایی در زبان محلی هویت خود را ایرانی معرفی می کند.

نظرات