عبور و مرور در خیابان پوشکین تفلیس دوطرفه شد

خیابان پوشکیناز امروز بار دیگر هر دو سوی خیابان پوشکین در تفلیس بروی خودروها باز شده است و عبور و مرور دوطرفه در این خیابان جریان دارد.
خیابان پوکشین در تفلیس میدان آزادی را به خیابان و پل باراتاشویلی متصل می کند و نقش مهمی در ترافیک مناطق مرکزی و گردشگری تفلیس دارد. بعلت تعمیرات سالها عبور مرور در این خیابان بصورت یکطرفه انجام می شد.

نظرات