پلمپ 84 واحد صنفی و تخریب 20 انبار شیمیایی در بازار ناصر خسرو

پليس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در بازار ناصر خسرو واقع در شهر تهران بالغ بر 84 واحد صنفی را پلمب کرد و بيش از 20 انبار مواد شيميايی را نيز تخريب نمود.

به گزاش پایگاه خبری پلیس این اقدامات در چهار چوب طرحی موسوم به «ساماندهی شيميایی فروشان» انجام شد و اماکن مورد برخورد غیرمجاز شناسایی شدند.
پلیس ایران هر از چندی طرحی با عنوان ساماندهی گروهی از کسب و کارها را به اجرا می گذارد و با صاحبان آن کسب و کار برخورد می نمایند.
ایران یکی از بدترین کشورهای جهان برای کسب و کار طبقه بندی شده است که بوروکراسی، رانت خواری و فساد در آن بیداد می کند و صاحبان مشاغل در آنجا همواره تحت سرکوب و فشار نهادهای گوناگون قرار دارند.

نظرات