میانگین دستمزد در بخش کسب و کار 978 لاری

نابرابری جنسیتی دستمزددر سه ماهه دوم سال جاری میلادی میانگین دستمزد ماهانه کارکنان در بخش تجارت و کارآفرینی 978.1 لاری بود. در همین دوره مانند دوره های پیشین سطح دستمزد در کسب و کارهای کوچک پایین تر از دستمزد در کسب و کارهای بزرگ بود. زنان همچنان دستمزدهای پایین تری دریافت می کنند.
میانگین دستمزد ماهانه کارکنان در کسب و کارهای بزرگ 1148 لاری، در کسب و کارهای متوسط 783 لاری و در کسب و کارهای کوچک 582 لاری محاسبه گردید.
در سه ماهه دوم سال جاری میانگین دستمزد زنان در بخش کسب و کار 727.5 لاری بود.

نظرات