بازسازی خیابان داویت آغماشنبلی در تفلیس بپایان رسید

گزارش شده است که بازسازی و نوسازی خیابان داویت آغماشنبلی در مرکز تفلیس بپایان رسیده است. داویت نارمانیا شهردار تفلیس اعلام کرد که این خیابان روز 25 سپتامبر گشوده خواهد شد.

این بخش از خیابان آغماشنبلی جزء هشت خیابان تفلیس برای پیادروه روی می باشد و به گفته شهردار تفلیس عبور خودروها از روز افتتاح در آن ممنوع خواهد بود.

نظرات