سطلهای جدید زباله در تفلیس

%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%b3%d8%b7%d9%84-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3مدتی است شرکت خدماتی وابسته به شهرداری تفلیس، مخزنهای دفع زباله در شهر را تعویض میکند. مخزنهای جدید پلاستیکی آبی رنگ هستند که بخشی از درپوش ورودی آنها به رنگ قرمز است.
گویا علت تعویض این مخزنها زیباسازی شهر بوده است. یک مشکل مهم این سطلهای جدید این است که تنها از یکسو امکان ریختن زباله در آنها وجود دارد. بسیاری از این سطلها در کنار خیابان و مجاور پیاده رو قرار گرفته اند اما ورودی آنها برای دفع زباله از سمت خیابان است که این برای ساکنان تفلیس بوِیژه کودکان و کهن سالان دردسرهایی را ایجاد کرده است.

%d8%b3%d8%b7%d9%84-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3

نظرات