چهارصد هزار خودرو در تفلیس

پارک خودرو تفلیسدر سال 2010 تعداد خودروها در تفلیس 200 هزار دستگاه بود، این رقم اکنون به 400 هزار دستگاه رسیده است.
داویت نارمانیا شهردار تفلیس ارقام مزبور را در نشست مشکلات افزایش ترافیک اعلام کرد. به گفته او معضل ترافیک در تفلیس به این خاطر است که خیابانهای شهر برای این تعداد خودرو طراحی نشده اند.

نظرات