خبر مرگ یکی از اعضای حزب "گرجستان ما"

%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7پس از آنکه کمیسیون انتخابات گرجستان حزب "گرجستان ما" را فاقد شرایط برای شرکت در انتخابات پارلمانی اعلام کرد، زازا لازارف یکی از اعضای این حزب دست به اعتصاب غذا زد. امروز اعضای حزب گرجستان ما اعلام کردند که لازارف مرده است.
به گزارش شبکه روستاوی2 ، امروز اعضاء حزب گرجستان ما در مقابل کمیسیون انتخابات گرجستان یک تجمع اعتراضی برگزار کردند و اعلام نمودند که زارا لازارف بر اثر اعتصاب غذا مرده است.

نظرات