سالن های آرایش ملزم به اخذ مجوز ار وزارت بهداشت گرجستان

%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87از 1 اکتبر سال جاری کلیه سالنهای آرایشی در گرجستان ملزم هستند نسبت به اخذ مجوز از وزارت بهداشت اقدام نمایند.
هرچند داده های قابل استنادی انتشار نیافته است اما وزارت بهداشت گرجستان بر این باور است که سالنهای آرایشی در شیوع هپاتیت C در کشور نقش دارند. وزارت بهداشت وسایل و معیارهای بهداشتی آرایشگاهها را کنترل خواهد کرد.
آرایشگاههایی که جهت اخد مجوز اقدام نننمایند ابتدا جریمه نقدی و درصورت ادامه تعطیل خواهند شد.

نظرات