مدیران اقتصادی در کابینه دولت ارمنستان

کارن کاراپتیان نخست وزیر جدید ارمنستان، پیشتر رئیس شرکت توزیع گاز بوده است. در میان وزرای جدید کابینه دولت نیز چهره هایی از مدیران اقتصادی نمایان شده است.

ایراکلی آراکلیان وزیر کشاورزی گرجستان در سالهای اخیر رئیس شرکت برندی ارمنستان بود. آشوت مانوکیان وزیر انرژی و منابع طبیعی مدیر عامل شرکت انرژی هرازدان بود و واهان مارتیروسیان وزیر حمل و نقل نیز در شرکت جی.ان.سی آلفا بعنوان مدیر ارشد خدمت می کرد.

نظرات