هشت خیابان تفلیس پیاده رو می شوند

%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8cشهرداری تفلیس اعلام کرده است که هشت خیابان در منطقه تاریخی شهر بروی خودروها بسته خواهد شد و به عبور و مرور عابران پیاده اختصاص خواهد یافت. مقامات شهری می گویند این اقدام در پاسخ به درخواست مردم و در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری صورت می گیرد.
زمان اجرای این طرح از اواسط ماه اکتبر سال جاری و اسامی خیابانها بدین شهر اعلام گردیده است:
- خیابان آغماشنبلی از شماره 44 تا میدان زاربروکن (ساآربروکنی)
- خیابان ایراکلی دوم
- خیابان منتهی به باغ گیاهشناسی تفلیس
- خیابان الکساندر دوما
- گرگاسالی 1 (بخش محله میدان)
- خیابان شاردنی
- بامبیس ریگی
- رکینیس ریگی
با اجرای طرح مزبور تنها خودروهای ساکنین این خیابانها، پلیس و کمک رسانان اضطراری حق عبور از این خیابانها را خواهند داشت.
یادآوری می شود قفقازستان در سال 2014 تفلیس را شهر بدون پیاده رو به مخاطبان خود معرفی کرد.

نظرات