نظر خامنه ای درباره دوچرخه سواری زنان

خامنه ایخامنه ای می گوید دوچرخه سواری زنان در محلهای عمومی باعث فتنه و فساد در اجتماع می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، این خبرگزاری نظر خامنه ای درمورد دوچرخه سواری زنان را از دفتر او پرسیده است. پاسخ دفتر خامنه ای چنین بوده است: «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم، غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد.»

نظرات