افزایش تقاضا برای سیگار باوجود گرانتر شدن

سیگاری هاحدود سه سال است که دولت گرجستان برنامه افزایش سالانه مالیات بر مواد دخانی را به اجرا گذاشته است با اینحال بر اساس آمارها فروش سیگار و سایر مواد دخانی 14 درصد افزایش یافته است.
از سپتامبر سال 2013 مالیات بر سیگارهای با فیلتر و بدون فیلتر روند صعودی داشته است که موجب افزایش قیمت سیگار شده است. بعنوان مثال قیمت یک بسته سیگار پرمصرف وینستون که در خرده فروشی ها بین 1.8 تا 2 لاری بود اکنون به 3 لاری رسیده است اما آمارها حاکی از آن است که میزان فروش سیگار در کشور روند صعودی داشته است. مراب جانیاشویلی تحلیلگر اقتصادی با اشاره به آمارها می گوید برای کاهش مصرف سیگار گرانتر کردن آن کارساز نیست و باید روشهای دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نظرات