اگر ساکاشویلی به گرجستان بیاید


وزیر کشور گرجستان می گوید اگر ساکاشویلی به گرجستان بیاید با او در چهارچوب قانون برخورد می کنیم.

گیورگی مگبریشویلی وزیر کشور گرجستان به خبرنگار هفته نامه پالیترا گفت: پلیس در چهارچوب قانون عمل خواهد کرد، در مورد ساکاشویلی و هر کسی. اگر ساکاشویلی به گرجستان بیاید روش پلیس همین خواهد بود.
امروز بیدزینا ایوانیشویلی نخست وزیر سابق نیز درباره ساکاشویلی اظهار داشت: آن مرد بیچاره جرات نخواهد داشت به گرجستان بیاید.
میخیل ساکاشویلی فرماندار اودسا و رئیس جمهور سابق گرجستان گفته است که تا پیش از انتخابات 8 اکتبر به گرجستان باز خواهد گشت.

نظرات