تا 80 سال دیگر اقتصاد گرجستان به سطح اروپا می رسد

بر اساس ارقام مربوط به رشد اقتصادی گرجستان در سالهای اخیر حدود 80 سال زمان لازم است تا اقتصاد این کشور به سطح کشورهای اروپایی برسد.

به گزارش نشریه بیزنس ویک، در سال 2015 تولید ناخالص داخلی گرجستان حدود یک هشتم متوسط تولید ناخالص کشورهای اروپایی بوده است. در سالهای اخیر رشد اقتصادی اروپا 2 درصد و رشد اقتصادی گرجستان 3.3 درصد بوده است. بر این پایه اگر رشد اقتصادی گرجستان در همین حد کنونی باقی بماند، حدود 80 سال زمان نیاز است تا تولید ناخالص داخلی این کشور به سطح متوسط کشورهای اروپایی برسد.
گرجستان با رشد اقتصادی 7 درصد به 40 سال زمان و با رشد اقتصادی 10 درصد به 25 سال زمان نیاز خواهد داشت تا به سطح اروپا برسد.

نظرات