برگزاری نماز در خرابه

مسلمانان روستایی در جنوب گرجستان مراسم نماز را در خرابه برگزار می کنند. این خرابه پیشتر مسجد بود اما در سال 2014 دولت محلی اعلام کرد که آنجا را به یک مرکز فرهنگی تبدیل می نماید.

به گزارش نشریات محلی، پیروان کلیسای ارتودکس مانع از بازسازی ساختمان یک مسجد قدیمی در روستای مخه در ادیگنی شده اند. در سال 2014 پس از بروز مناقشه ای بین مسلمانان و پیروان کلیسای ارتودکس، کمیسیونی تشکیل شد تا تکلیف این مکان روشن شود اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی این کمیسیون صورت نگرفته است. مسلمانان در این مدت مراسم مذهبی را در یک منزل برگزار می کردند اما مدتی است گویا تحت فشار پیروان کلیسای ارتودکس صاحبخانه مانع از برگزاری مراسم آنها می شود.
مسلمانان می گویند اگر کمیسیون بخواهد این مکان را به پیروان ادیان دیگر واگذار کند، آنها برای ساخت مسجد در محلی دیگر درخواست مجوز خواهند کرد.


نظرات