شراب استالین به بازار آمد

یک شرکت روسی شراب گرجستان را بنام کلام استالین Сталинское слово ببازار عرضه کرده است. روی بطری های این شراب تصویر استالین نقش بسته است.

شرکت روسی گراند بورو Grand Buro چند نوع شراب گرجی را با طرح مزبور عرضه کرده است. بر روی این بطری ها نوشته است تولید و پرشده در گرجستان اما از کمپانی خاصی در گرجستان نامی برده نشده است.


استالین دیکتاتور معروف زاده شهر گوری در گرجستان بود. او از اواسط دهه 20 قرن گذشته تا هنگام مرگ خود در سال 1953 بر اتحاد شوروی فرمانروایی داشت.

نظرات