افزایش قیمت بنزین در گرجستان

%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%88%d9%84

قیمت بنزین در اکثر جایگاههای سوخت افزایش یافته است.

شرکتهای ویسول، گلف و رام پترول قیمت عرضه سوخت در پمپ بنزینها را افزایش داده اند. بطور مثال هر لیتر اکو سوپر در جایگاههای سوخت ویسول به قیمت 2 لاری عرضه می شود در حالی که پیشتر قیمت آن 1.95 لاری بود.
سوکار و لوک لویل هنوز قیمتها را تغییر نداده اند.
به گزارش بلومبرگ نرخ سوخت در بازار جهانی 0.55% افزایش یافته است.

نظرات