مخالفان می گویند در انتخابات گرجستان تقلب شده است

%d9%86%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7نیکا ملیا رهبر حزب حرکت ملی می گوید نتایج انتخابات پارلمانی ساختگی است.
نیکا ملیا همچنین اعلام کرد که رهبران حزب پس از تشکیل جلسه در مورد اقدام لازم تصمیم خواهند کرفت.
نتایج اولیه پس از شمارش آرا حکایت از کسب 52.7 درصد آرا توسط رویای گرجستان داشت اما آخرین نتایج پس از شمارش 99.41 آرا بدینگونه اعلام شده است:
- رویای گرجستان 48.61 درصد
- حرکت متحد ملی 27.04 درصد
- اتحاد میهن پرستان 4.99 درصد
سایر آرا به احزاب دیگر تعلق گرفته است. نتایج اعلام شده نشان میدهد هیچ حزبی به تنهایی اکثریت مطلق آرا را کسب نکرده است.

نظرات