توهین به علی اف مجازات دارد

علی اف روحانی

قفقازستان - بر اساس قوانین جمهوری آذربایجان توهین به رئیس جمهور تا دوسال حبس یا دوسال کار اجباری یا 500 منات جدید مجازات در پی دارد.

به گزارش آپا، اعمال مجازات بر توهین کنندگان به رئیس جمهور در کمیسیون حقوقی پارلمان مورد بحث قرار گرفت. بموجب ماده 147 و 148 قانون کیفری جمهوری آذربایجان توهین به رئیس جمهوری در فضای مجازی نیز مجازات در پی دارد.
در نظامهای دیکتاتوری منتقدان تحت عنوان توهین به مقامات مورد محاکمه قرار می گیرند.

نظرات