پیوستن تفلیس به تظاهرات زنان علیه ترامپ

Protesters holding placards take part in the Women's March rally in Tbilisi on January 21, 2017. / AFP PHOTO / Vano SHLAMOVVANO SHLAMOV/AFP/Getty Images NYTCREDIT: Vano Shlamov/Agence France-Presse -- Getty Images

دهها نفر در تفلیس مقابل ساختمان سابق پارلمان با حمل پلاکاردهایی از کمپین "تظاهرات زنان علیه ترامپ" حمایت کردند.
روز شنبه 21 ژانویه جاری، گروهی از میدان فلارمونی تا ساختمان قدیم پارلمان در روستاولی راهپیمایی کردند. این راهپیمایی و تجمع در حمایت از کمپین زنان علیه ترامپ انجام شد. تظاهرکنندگان پلاکاردهایی حمل می کردند که بزبان انگلیسی از جمله این شعارها بر روی آنها به چشم می خورد:
Men of quality don’t fear equality
Women’s right matters
Lead with love
تظاهرات تفلیس بخشی از یک کمپین جهانی بود که روز 21 ژانویه مردم را در ایالتهای امریکا و شهرهای مختلف جهان به خیابانها کشاند. با آنکه جمعیت تظاهرکنندگان در تفلیس کمتر از یکصد نفر برآورد می شود اما تصاویر آن در رسانه های جهان و از جمله در نیویورک تایمز و سی ان ان بازتاب یافت.
%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86

نظرات