مردم گرجستان می گویند تلفنها شنود می شوند

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد اکثر مردم گرجستان فکر می کنند که دولت تلفنها را شنود می کند. مردم هنوز رازهای شخصی و دیدگاههای انتقادی نسبت به حکومت را بطور تلفنی مطرح نمی کنند.
در یک نظرسنجی که بتازگی از سوی موسسه توسعه آزادی اطلاعات IDFI منتشر شده است، 64 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که رازهای شخصی را در تلفن مطرح نمی کنند. همین موسسه گزارش داده است که اکثر مردم دیدگاههای انتقادی خود درباره وقایع سیاسی را در تلفن بیان نمی کنند.
بیش از 60 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که دولت بطور غیرقانونی از شهروندان استراق سمع می کند.

نظرات