انکار نسل کشی ارامنه جرم نیست

قفقازستان - شورای قانون اساسی فرانسه اعلام کرد که برای مجازات انکارکنندگان جنایت انجام گرفته علیه بشریت، این جنایات باید پیش از آن از سوی دادگاه های بین المللی و دادگاه های فرانسه محکوم شده باشد. بر اساس این رای از این پس انکار نسل کشی ارامنه جرم نخواهد بود.

به گزارش دیدبان ارمنستان، از سوی شورای قانون اساسی، مجازات انکارکنندگان جنایت های انجام گرفته علیه بشریت و از جمله جنایت هایی که از لحاظ حقوقی در دادگاه های فرانسه و یا سایر دادگاه های بین المللی محکوم نشده است هیچ ضرورتی ندارد زیرا در رابطه با موارد مربوط به اقدامات خشونت آمیز و بر پایه نفرت، قانون "آزادی مطبوعات" جاری می باشد. به اعتقاد شورای قانون اساسی فرانسه قانون مربوط به مجازات انکارکنندگان نسل کشی می تواند موجب آغاز فرآیند های قضایی در موارد مختلف و بویژه در مواردی باشد که پیش از این از لحاظ حقوقی محکوم نشده اند.

نظرات