بانک مرکزی ایران تنها به 29 شرکت مجوز لیزینگ داده است

پلیس مردمدر حالی که هزاران شرکت در ایران به فعالیت لیزینگ مشغول هستند، بانک مرکزی کشور تنها برای 29 شرکت مجوز فعالیت صادر کرده است. انتظار میرود بعد از 22 بهمن، هجوم ماموران حکومت به دفاتر کار شرکتهای لیزینگ آغاز شود.
بخش عمده ای از عملیات مالی و تسهیلات و سرمایه گذاری و تامین مالی در جهان،با استفاده از روش های متنوع لیزینگ صورت می گیرد و لیزینگ دارای نقش مهمی در اقتصاد کشور می باشد. خبرهای رسیده از ایران حاکی از آن است که دولت تصمیم گرفته است این بخش از اقتصاد را نیز در انحصار باندهای خاصی دربیاورد و نظام رانتی بر آن حاکم نماید.
ایران از نظر شاخص آسانی کسب و کار و کارآفرینی یکی از بدترین کشورهای جهان است و نظام اقتصادی مافیایی-رانتی بر آن حاکم می باشد.

نظرات