سازمان امنیت گرجستان شهروندان را شنود می کند

%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86بموجب لایحه ای که بتازگی به پارلمان گرجستان ارائه شده است، اداره ای زیر نظر سازمان امنیت کشور وظیفه استراق سمع از شهروندان را بعهده خواهد شد.
اداره مزبور تلفنها و ارتباطات اینترنتی شهروندان را مانیتور خواهد کرد و موطف خواهد بود که گزارش کار خود را به نخست وزیر ارائه نماید.
این لایحه از سوی حزب رویای گرجستان به پارلمان ارائه شده است و با توجه به حمایت فراکسیون اکثریت از آن شانس بالایی برای تصویب دارد.
گفته می شود در حال حاضر نیز از شهروندان استراق سمع می شود، این لایحه تلاشی است در جهت قانونمند و متمرکزکردن شنود.

نظرات